ประวัติวัดศีรษะทอง
ประวัติเจ้าอาวาส
ตำนานพระราหู
วัวธนูหลวงปู่น้อย
วัตถุมงคล
ปฏิทินงานบุญ
ที่ตั้งวัดศีรษะทอง
โรงเรียนวัดศีรษะทอง


ประวัติพระครูศรีโรตม์สุวรรณรักษ์

ชื่อ พระครูศรีโรตม์สุวรรณรักษ์
พรรษาที่ ๒๖ อายุที่ ๕๒
วิทยาฐานะ นักธรรมชั้นเอก
วัดศีรษะทอง ต. ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง
๒. เจ้าคณะตำบลศีรษะทองสถานะเดิม

ชื่อ นายมานิตย์ นามสกุล บุญมีลาภเกิด ปีวอก
บิดาชื่อ นายฉิน บุญมีลาภ
มารดาชื่อ นางสายทอง นาวารัตน์
บ้านเลขที่ ๖๓ ม. ๑ ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เคยรับราชการทหาร คือ ที่กรมอากาศโยธิน กองพันที่๑ รักษาพระองค์

๓. อุปสมบท
วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย วันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมธรมูล จนฺทโชโต
วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดใบ คุณวีโร
วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

๔ วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๐๘ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๔
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ.๒๕๒๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว
หรือสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
ความชำนาญการทางด้านนวกรรมการก่อสร้าง,การออกแบบ เป็นต้น

๕.งานการปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นเจ้าคณะตำบลโคกพระเจดีย์
พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระภิกษุจำพรรษา ๓๓ รูปสามเณร-รูปศิษย์วัด ๘ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๒ รูป สามเณร ๔ รูป ศิษย์วัด ๕ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระภิกษุจำพรรษา ๒๙ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๘ คน อารามิกชน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๔ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๒ คน

 • มีการทำวัดสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดปี
 • มีการทำอุโบสถสังฆ กรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ตลอดปี
 • มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป
 • มีระเบียบหรือกติกาการปกครองวัด คือ :
  • พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ต้องสนใจต่อการศึกษา
  • วันธรรมสวนะ พระภิกษุสามเณรต้องลงทำวัตรสวดมนต์ทุกรูป
  • การรับพระอาคันตุกะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
  • การออกนอกวัด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
  • รักษามารยาทอันดีงามในการับแขก ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อย
  • ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาของศิษย์วัด
  • และควบคุมความประพฤติให้เป็นไปด้วยดี
  • ต้องรักษาเสนาสนะให้สะอาด และช่วยงานตามสมควร
  • ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังถ้อยคำกันตามลำดับ
  • ห้ามประกอบมิจฉาชีพ และต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อวัด
 • มีระเบียบปกครองวัดเป็นไปตามพระวินัย พระราชบัญญัติสงฆ์
 • กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม กติกาของวัดและช่วยพัฒนาวัดอยู่เสมอ
 • มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
 • ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา “ไม่มี”อธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด

๖.งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสำนักเรียนวัดกลางบางแก้ว
อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามภาค
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดศีรษะทอง
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐ เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดไรขิง

มีนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑๐ รูป

สมัครสอบ ๑๐ รูปสอบได้ ๕ รูป สอบตก ๕ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๔ รูป
สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๔ รูปสอบตก – รูป
มีนักธรรมชั้นเอก - รูป
สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูปสอบตก – รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๖๕ คน
สมัครสอบ ๖๕ รูป สอบได้ ๒๐ รูปสอบตก ๔๕ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๑๒ คน
สมัครสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๘ รูปสอบตก ๔ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ๕ คน
สมัครสอบ ๕ รูป สอบได้ ๓ รูปสอบตก ๒ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๑๒ รูป

สมัครสอบ ๑๒ รูปสอบได้ ๘ รูป สอบตก ๔ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๔ รูป
สมัครสอบ ๔ รูป สอบได้ ๔ รูปสอบตก – รูป
มีนักธรรมชั้นเอก - รูป
สมัครสอบ - รูป สอบได้ - รูปสอบตก – รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๓๒ คน
สมัครสอบ ๓๒ รูป สอบได้ ๑๗ รูปสอบตก ๕๕ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๑๘ คน
สมัครสอบ ๑๘ รูป สอบได้ ๑๘ รูปสอบตก - รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ๘ คน
สมัครสอบ ๘ รูป สอบได้ ๔ รูปสอบตก ๔ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีนักเรียนนักธรรมชั้นตรี ๕ รูป

สมัครสอบ ๕ รูปสอบได้ ๓ รูป สอบตก ๒ รูป
มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท ๕ รูป
สมัครสอบ ๕ รูป สอบได้ ๑ รูปสอบตก ๔ รูป
มีนักธรรมชั้นเอก ๖ รูป
สมัครสอบ ๖ รูป สอบได้ - รูปสอบตก ๖ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๕๙ คน
สมัครสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๖๘ รูปสอบตก ๙๑ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ๑๗ คน
สมัครสอบ ๑๗ รูป สอบได้ ๑๓ รูปสอบตก ๔ รูป
มีนักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ๕ คน
สมัครสอบ ๕ รูป สอบได้ ๓ รูปสอบตก ๒ รูป

มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา
๑. จัดหาอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ หนังสือ เป็นต้น
๒. อบรมชี้แนวทางแห่งการศึกษา และคอยให้กำลังใจ แก่นักเรียน
๓. จัดตั้งรางวัลนักเรียนที่ดีและนักเรียนที่สอบไล่ได้
๔. พิจารณาส่งภิกษุสามเณรที่มีการเรียนดีมีความประพฤติดีเรียบร้อย ไปศึกษายังสำนักอื่น ๆ ที่มีการศึกษาสูงขึ้นไป
๕. รับการอุปถัมภ์แก่ภิกษุสามเณรที่ต้องการศึกษาต่อสำนักอื่นๆ

๗. งานเผยแผ่
๑.ดำเนินการจัดหน่วยอบรมประชาชน ตำบลศีรษะทอง
๒. มีการทำบุญในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
๓. มีการทำบุญในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
๔. มีการทำบุญในวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
๕. มีการอบรมภิกษุสามเณร เป็นประจำทุกกึ่งเดือน
๖. มีการอบรมศีลธรรมและประเพณีและวัฒนธรรมแก่ประชนทุกวันพระตลอดปี
๗. มีผู้มารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระ และมีการแสดงพระธรรมเทศนา
๘. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่ประชาชนและนักเรียนประจำ
๙. มีการร่วมมือกับทางราชการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา

๘. งานศึกษาสงเคราะห์
ตั้งทุนการศึกษาและทุนอื่น ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษา
ชื่อบัญชีทุนการศึกษาหลวงพ่อน้อย
เลขที่บัญชี๐๔๗ – ๒ – ๑๗๕๑๖ – ๕
ธนาคารนครหลวงไทย สาขานครชัยศรี
การแจกทุนการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓ แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน ๓๙ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๗ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑๗ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐ บาทพ.ศ. ๒๕๔๕ แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๖๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๘๓ ทุน ทุนละ ๘๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๑๔ ทุน ทุนละ ๑,๔๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๓๐๐ บาท

๙. งานสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ บูรณะและต่อเติมศาลาประชาร่วมใจอุทิศ (เมรุ) เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ เป็น จำนวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเล็ก ๒ ชั้น ทรงไทยประยุคต์ผนังก่ออิฐถือปูนประดับลายปูนปั้น จำนวนเงิน ๑๓,๐๔๐,๕๗๘ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๘ บูรณะหอระฆัง ทาสี ตกแต่งใหม่ ขนาดหอระฆัง กว้าง ๓เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑๒ เมตรเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างศาลาอเนกประสงค์ “พระราหูเนรมิต” คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๗๐,๕๔๔ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างกำแพงรอบวัด คอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับลายปูนปั้น สูง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๓,๓๖๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรับพื้นดินบริเวณหน้าวัด และสร้างสวนหย่อม เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างกุฎิสงฆ์ ทรงไทยประยุกต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ๒ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้อง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างซุ้มพระหน้าวัดศีรษะทอง ทรงไทยจตุรมุข คอนกรีตเสริมเหล็กติด ประกอบกระจกใส กว้าง ๒ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างห้องสุขา ๑๐ ห้อง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ปรับพื้นที่บริเวณหน้าวัด ปูพื้นตัวหนอน และต้นไม้ทั่วบริเวณ ขนาด ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

บูรณะสระน้ำ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ทำเขื่อนโดยรอบ และสร้างศาลา ๘ เหลี่ยมกลางน้ำไม้สักประดับลายฉลุ จำนวนเงิน ๑๙๙,๗๒๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๖ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นจำนวนเงิน ๑๘๙,๗๒๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณวัดศรีษะทอง เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สร้างห้องจริยศึกษา โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นจำนวนเงิน ๒๐๑,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมการสาธารณูปการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๒๖,๕๒๑ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑๐. งานสาธารณสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างห้องคอมพิวเตอร์ปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประดับผ้าม่าน ขนาดห้อง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นจำนวนเงิน

 


วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู)
ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถาม โทร. 034-227462 โทรสาร. 034-338226
http://www.watphrarahoo.com